Magyar
Angol
Cseh
Dán
Francia
Görög
Héber
Holland
Horvát
Japán
Kínai
Lengyel
Lett
Német
Olasz
Orosz
Román
Spanyol
Svéd
Szerb
Szlovák
Szlovén
Török
Ukrán
Sályi Református Egyházközség
Templomok
Rólunk
Az egyháztagokA Magyarországi Református Egyház tagja minden magyar – illetve Magyarországon élő nem magyar – állampolgár, akit a református egyház szertartása szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú keresztyén, aki magát reformátusnak vallja. Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható. A református egyháztag kötelességei:- Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet éljen. - Az istentiszteleten és az úrvacsorában részt vegyen, házassága kötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el. - Gyermekeit a református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondoskodjék. - Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott módon és mértékben viselje. - Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse. A református egyháztag jogai:- Az egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében való részvétel; a konfirmált egyháztag az úrvacsorai közösség részese. - Házasságának megkötése, gyermekének megkeresztelése, halottjának temettetése végett az egyház szolgálatának igénybevétele. - Gyermekének vallásos oktatását az egyház iskoláiban vagy az egyházi iskolákon kívül is igényelheti. - Az egyházi tisztségek betöltésekor az egyházi törvényben megszabott feltételek mellett választó és választható, az egyházközség presbitériuma által összeállított névjegyzék alapján. Keresztelés:Mi a keresztség? Nem népszokás és nem névadás. Isten pecsétje az ember életén, amely jelzi, hogy a megkeresztelt ember nem a magáé, nem a gonoszé, hanem Isten tulajdona, és így Isten népének, azon belül a református egyháznak a tagja. Kik részesülhetnek a keresztség sákramentumában? Gyermekek és felnőttek egyaránt. Gyermekeket a szülők kérésére keresztelünk meg. Helyettük a szülők tesznek fogadalmat arra nézve, hogy református hitben nevelik fel és elsegítik a konfirmációhoz. Ezért fontos, hogy legalább az egyik szülő, vagy jobb esetben mindkét szülő megkeresztelt és konfirmált református legyen. Felnőttek esetében a keresztelés mindig együtt történik a konfirmációval. Ezért előtte a keresztségre és konfirmációra felkészítő kurzuson kell részt venni. Milyen anyakönyvi adatokra van szükség? A gyermek teljes neve, születési helye és ideje; édesapja és édesanyja neve, vallása, foglalkozása és lakcímük, telefonszámuk; keresztszülők neve, vallása, foglalkozása és lakcíme. Az anya és keresztanya esetében a leánykori név is szükséges. Keresztszülőségre csak 18. évét betöltött felnőtt vállalkozhat. A keresztelés ingyenesA keresztelés egy folyamat kezdete, és nem egy lezárt, befejezett esemény. Ezért a kereszteltető családokat várjuk továbbra is az istentiszteleti alkalmainkra! Konfirmáció:A gyermekek és az ifjúság vallásos nevelésének célja a konfirmáció eseménye: a konfirmandus személyes döntése Krisztus és az Ő egyháza mellett. A konfirmáció értelme az, hogy a megkeresztelt személy, mint aki elnyerte a hit ajándékát, a gyülekezet nyilvánossága előtt tesz bizonyságot Krisztus mellett hozott személyes döntéséről. A döntés magába foglalja a bűnbánat, a megtérés Lélek által munkált eseményét és a bűnbocsánat evangéliumának meghallását. E döntés kifejezésével a hívő betagolódik Krisztus testébe, szolgáló közösségébe. Esküvő:Isten Igéje szerint a házasság egy nő és egy férfi életre szóló szövetsége. Mindketten felelősek a döntésükért, amellyel felvállalják a másikat, megosztják vele életüket, örömeiket és bánataikat. A Teremtő Isten egész életre szóló kapcsolatként tervezte a házasságot, ezért segítségét ajánlja fel mindazoknak, akik erre hűségesen kérik őt, hogy e kapcsolat örömet, formálódást és áldást jelentsen mindkét félnek. Gyülekezetünk imádságos szívvel és szeretettel fogadja a házasságra készülőket. Az esküvőre a polgári szertartás időpontjának ismeretében lehet bejelentkezni személyesen a Lelkészi Hivatalban. Kérjük, hogy a jegyespár egyik, vagy mindkét tagja legyen református vallású. Ha valaki nincs megkeresztelve, vagy nem konfirmált, természetesen felajánljuk a keresztelés és a konfirmáció lehetőségét. Gyülekezetünkben a jegyesek felkészítése 3 jegyesoktatási beszélgetésből áll. Az esküvő menete a templombanA szertartás kezdete előtt néhány perccel a násznép elfoglalhatja helyét a templomban. A szertartás kezdetekor orgonaszó ad jelt a bevonulásra. Ez kétféleképpen történhet: 1) vagy együtt jön be a pár 2) vagy pedig: először a vőlegényt bevezeti az édesanyja, a menyasszonyt bevezeti az édesapja. Az igehirdetést az eskü követi majd az imádság, befejezésül pedig az áldás. A kivonulásnál a lelkész megy elől, utána a pár, majd a tanúk, vagy a lelkész vezeti ki az ifjú párt. A szertartás időtartama 30 perc, be- és kivonulással együtt. Temetés:A református egyházi temetés egyfelől végtisztességadás. Megemlékezés az elhunyt életútjáról, hálaadás az életében elnyert áldásokért, másfelől a hozzátartozók búcsúzása elköltözött szerettüktől. Ugyanakkor az egyházi temetés gyászistentisztelet keretében történik, ahol a lelkipásztor Isten vigasztaló beszédét hirdeti a megszomorodottaknak. Az egyházi temetés bejelentése a Lelkészi Hivatalban történik. A gyászolók a temetési szolgálatot végző lelkész munkáját megkönnyítik azzal, ha összefoglalják az elhunyt rövid életrajzát, és előre átgondolják azt, hogy kik búcsúznak az elhunyttól. Ha az elhunyt nem volt megkeresztelve és így egyik egyházhoz sem tartozott, a család mégis szeretne egyházi temetést, ennek nincs akadálya. A gyászoló család tagjait a temetést követő vasárnap délelőtt a 9. 30 órakor kezdődő istentiszteletünkre várjuk és hívjuk a templomba, ahol a gyülekezet közösségében is megemlékezünk az elhunytról és imádkozunk a gyászolókért. Célkitűzés: A reformátor atyáinknak ránk hagyott („Egyedül kegyelem által! ” „Egyedül hit által! „Egyedül a Szentírás! ” „Egyedül Krisztus! ”) és a gyülekezet sajátos helyzetéből (nemzetünk történelméből) adódó gazdag és példaértékű örökségét szeretné minél hűségesebben megőrizni, és minél többek számára tovább adni. Ehhez az örökséghez hozzátartozik a folytonos megújulás utáni olthatatlan vágyakozás is, mint ahogyan a Krisztushoz tért ember élete is napról napra előrehalad a megszentelődésben (Kol 3, 10) . Jézus Krisztus üzenetét minél szélesebb körben, a társadalom minden rétege számára elérhetővé és személyessé tenni, s mindeközben Isten igéje életet formáló és teremtő erővé válna mindenki életében (Zsid 4, 12) . A gyülekezet nem csupán az újonnan érkezők és a gyülekezet ajtaján kívül lévők iránt kötelezi el magát, hanem küldetésének tekinti azok megkeresését és megszólítását is, akik a gyülekezet kötelékébe tartoznak, hogy a mi Urunk egyháza valóban azzá a hellyé váljék, ahol „a megfejtett, megmagyarázott, kibontakozott és a megértett Krisztus van jelen. ” (Tertullianus) .
Hozzáadás a kedvencekhez
Elérhetőségek
Keress minket bátran
Útvonaltervezés a címhez
Sály Kossuth Lajos Utca 69.
Nyitvatartás megadása
Adatlap másolása sikeresen megtörtént.
Mégsem
Ennyi idő odaérned, és még odaérsz zárásig.
Ennyi idő odaérned, de már nem érsz oda zárásig.
Ennyi idő odaérned.
Bezárás
Bezárás
Főoldal
Vissza
Akadálymentes
változat
Nyelvválasztás
Telefon hívás
Útvonaltervezés
Rólunk

Elérhetőségek

Nyitvatartás
megadása
Hozzáadás a
kedvencekhez